ANTO BEKIĆ, DIREKTOR “KOMUNALCA” D.O.O. – Naš rad ocijenjuju naši korisnici, ali nitko ne može poreći postignute rezultate

Datum objave: 16. 2. 2016. | Kategorija: Razgovori

DSC01820

POŽEGA – “Nakon proteka prve dvije godine poslovanja, nama u Komunalcu vrlo je nezahvalno govoriti jesmo li zadovoljni postignutim,  jer bi to prije svega trebali ocijeniti korisnici naših usluga, ali možemo konstatirati da su ove dvije godine bile vrlo dinamične, da je tvrtka ustrojena po svim organizacijskim jedinicama te da je tvrtka je pozitivno poslovala,” kaže  Anto Bekić, direktor najmlađe gradske tvrtke”Komunalac” Požega.

Komunalac Požega d.o.o. relativno je mlada tvrtka na području grada Požege. Kako ocjenjujete poslovanje i razvoj u razdoblju od siječnja 2014. god. kada je ostvareno odvajanje od Tekije?

Postupak izdvajanja komunalnih djelatnosti iz Tekije d.o.o. kao zakonska obveza i osnivanje nove tvrtke Komunalac Požega d.o.o. bio je veliki izazov prije svega za Upravu Tekije d.o.o. u pravnom, ekonomskom i tehničkom smislu zbog potrebe razdvajanja jedne homogene organizacijske sheme Tekije d.o.o. te uspostave potpuno novog ustroja i organizacije nove komunalne tvrtke, a da se pri tome ni na koji način ne naruši kvaliteta pružanja svih vodnih, komunalnih i drugih usluga koje je Tekija d.o.o. pružala građanima i gospodarstvu. Također veliki izazov postavljen je i pred novu Upravu Komunalca zbog potrebe ustrojavanja nove tvrtke te postizanja što efikasnijeg poslovanja, kvalitete pružanja usluga, privikavanja naših građana, ustanova i gospodarstva na postojanje i poslovanje potpuno nove tvrtke. Osim toga neophodno je bilo žurno preseljenje Uprave i zajedničkih službi na novu lokaciju u Vukovarsku 8, gdje danas tvrtka posluje.

Nakon proteka prve dvije godine poslovanja, nama u Komunalcu vrlo je nezahvalno govoriti jesmo li zadovoljni postignutim,  jer bi to prije svega trebali ocijeniti korisnici naših usluga, ali možemo konstatirati da su ove dvije godine bile vrlo dinamične, da je tvrtka ustrojena po svim organizacijskim jedinicama te da je tvrtka je pozitivno poslovala. Naročito nam je bitno da su pokrenuti neki važni procesi u poslovanju kao uspostavljanje odvojenog sakupljanja korisnog otpada, učinjeni su veliki zahvati na modernizaciji sustava grijanja u naselju Babin vir što je rezultiralo znatno efikasnijim i sigurnijim radom sustava grijanja. U segmentu stanoupravljanja pokrenuto je niz aktivnosti kao energetska obnova zgrada u  suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, za desetke stambenih zgrada pokrenuto je povezivanje zemljišnih knjiga i knjiga položenih ugovora itd. Osim ovih pokrenutih i realiziranih projekata, pokrenut je i niz drugih projekata u suradnji sa  Gradom Požegom i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji su u fazi priprema ili čekanja građevinskih dozvola te se nadamo njihovoj skoroj realizaciji. Tu se radi o izgradnji dva reciklažna dvorišta (Industrijska ul. u Požegi i Vinogradine) te potpuna modernizacija sustava grijanja u Babinom viru.

Osnovna djelatnost, sakupljanje i odvoz otpada prije tri godine dobila je novu dimenziju kada je pokrenut organizirani sustav sakupljanja i odvajanja korisnog otpada. Što je do sada učinjeno i jeste li zadovoljni tempom kojim taj sustav prihvaćaju građani?
Odvojeno sakupljanje korisnog otpada pokrenuto je prije nekoliko godina postavljanjem tzv. zelenih otoka u gradu Požegi sa kontejnerima za papir, staklo i plastiku (17 kom u Požegi i 10 u ostalim JLS), a od srpnja 2014. god. započet je projekt sakupljanja korisnog otpada tzv. „na kućnom pragu“ podjelom vreća za otpad u naselju „Sajmište“ te je pokrenut organizirani odvoz korisnog otpada. Obzirom na dobro prihvaćanje odvojenog sakupljanja korisnog otpada od strane građana, početkom 2015. god. uz sudjelovanje Grada Požege i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  nabavljeno je 7000 plavih kanti za papir za domaćinstva u Požegi, a uz kante su podijeljene i vreće za odvojeno sakupljanje stakla i plastike. Projektom su obuhvaćena sva zainteresirana domaćinstva u gradu Požegi i prigradskim naseljima. Do kraja 2015. god. putem vreća za otpad započelo je sakupljanje korisnog otpada u svim središtima JLS Požeštine, tako da je u organiziranom sustavu oko 10.000 domaćinstava Požeštine, odnosno oko 60 posto.  Građanima je također podijeljeno 500 vrtnih kompostera od 350 l kako bi se biorazgradivi otpad iz domaćinstava koristio za kompostiranje i zadržavao na okućnicama te tako smanjio količinu otpada koja se odlaže na odlagalištu „Vinogradine“. Osim toga, u 2015. god. uz sudjelovanje grada Požege i FZOEU nabavljena je sječkalica za granje koja se koristi za usitnjavanje granja sa javnih površina, božićnih drvca, a usitnjena masa koristi se za kompostiranje javnih zelenih površina.

U 2015. god. nabavljeno je dodatnih 700 kompostera koji se  upravo ovih dana dodjeljuju zainteresiranim domaćinstvima, koja imaju uvjete za kompostiranje na svojim okućnicama. Također tijekom 2014. i 2015. god. nabavljen je značajan broj kontejnera za papir, staklo i plastiku koji je podijeljen ustanovama i poduzećima s područja Požeštine kako bi se i oni uključili u razvrstavanje otpada, jer smo svjesni da se upravo kod njih pojavljuju značajne količine korisnog otpada.

DSC01821

Možemo li onda reći da je sustav odvojenog sakupljanja otpada zaživio na području Grada?
Prostora još ima i potrebno je još edukacije ali  zaživio je u gradu Požegi, a širi se i na ostale JLS u Požeštini, stalno se nadograđuje, te je od nedavno proširen i na mogućnost odlaganja stare odjeće i obuće u specijalne spremnike koji su postavljeni u Požegi i Pleternici. Svjesni smo potrebe educiranja građana o ciljevima odvojenog sakupljanja korisnog otpada, naročito od najranijeg uzrasta. Planiramo u budućnosti edukativne akcije kroz škole kako bi se potreba za brigom o okolišu usadila u one najmlađe. Školama su već podijeljeni kontejneri za odvojeno sakupljanje korisnog otpada i također ulaze u sustav odvoza papira, plastike i stakla, a većini su dodijeljeni i komposteri za biorazgradivi otpad kako bi mogli dodatno obogatiti nastavne programe iz područja ekologije.

Što kažu brojke, kakvi su rezultati sakupljanja korisnog otpada u protekle dvije godine?
U 2014. god. sakupljeno je oko 70 t papira i kartona, 57 tona stakla i 10 tone plastike. Ove količine značajno su povećane u 2015. godini tj. sakupljeno je i predano ovlaštenim sakupljačima cca 316 tona papira i kartona, 82 tone stakla i 17 tona plastike – ukupno cca 416 tona.
Obzirom na činjenicu da je u 2015. god. sakupljeno i predano ovlaštenim sakupljačima ukupno oko 416 tona korisnog otpada, te da je značajna količina biorazgradivog otpada pretvorena u kompost u domaćinstvima, došlo je do bitnog smanjenja količine odloženog komunalnog otpada.
U 2014. god. odloženo je 10.870 t, a u 2015. god. 10.181 t komunalnog otpada na Vinogradine iz čega proizlazi da je u 2015. god. odloženo  690 tona manje u odnosu na 2014. god. Upravo ta činjenica pokazuje opravdanost uvođenja i proširenja sustava odvojenog sakupljanja korisnog otpada.

Ipak, još uvijek postoji i konkretnih problema u provedbi sustava, posebice u stambenom naselju Babin Vir gdje postoji dugogodišnji problem smještaja kontejnera za komunalni otpad, a dodatno odvajanje, dodatno će proširiti problem. Nedavno se najavili riješenje i tih problema?  
Da, najlošije stanje sa smještajem postojećih kontejnera za komunalni otpad je u naselju Babin Vir u Požegi, gdje su pojedini kontejneri postavljeni na neuređenim makadamskim površinama, nema dovoljno kontejnera za komunalni otpad, a također i za odvojeno sortiranje otpada. Temeljem toga, te na traženje gradonačelnika za hitnim rješavanjem ovih problema, izvršeno je kompletno snimanje postojećeg stanja razmještaja i broja kontejnera, njihove ispravnosti, mogućnosti za smještaj zelenih otoka te je izrađen elaborat „Prijedlog uređenja lokacija za kontejnere i formiranje novih Zelenih otoka u naselju Babin Vir u Požegi“ kojim su utvrđene potrebe za izgradnjom dva nova zelena otoka te je definirana izgradnja betonskih podloga za komunalne kontejnere, zamjena dotrajalih kontejnera kao i povećanje broja kontejnera za pojedine stambene zgrade.Važno je reći da su potrebe i mogućnosti postavljanja kontejnera usklađene sa mišljenjima predstavnika stanara kako bi se izabrale najoptimalnije lokacije za smještaj kontejnera (koje odgovaraju stanarima i Komunalcu) na javnim gradskim površinama obzirom da stambene zgrade nemaju površine u svom vlasništvu. Zbog navedenoga podnesen je zahtjev prema gradu Požegi te očekujemo suglasnost na podneseni elaborat  kako bi Komunalac mogao izvršiti građevinske radove za izradu podloga za kontejnere, njihov razmještaj itd. čim to vremenske prilike dopuste jer kontejneri su već nabavljeni.Nakon Babinog Vira potrebno je na sličan način snimiti stanje kontejnera i u ostalim naseljima stambenih zgrada u gradu Požegi (npr. Vukovarska, Stepinčeva, Mačekova i sl.) te također iznaći kvalitetna rješenja za postavljanje novih zelenih otoka kao i za bolji raspored i popunu komunalnih kontejnera.

Kakvi su planovi, posebice kada je riječ o daljnjim ulaganjima u opremu i lokacije koje će omogućiti kvalitetniju provedbu sustava prikupljanja korisnog otpada?
Najznačajnije aktivnosti oko uspostavljanja sustava odvajanja otpada dogodit će se kroz izgradnju reciklažnih dvorišta koja se planira u odvojku Industrijske ul. u Požegi i unutar odlagališta „Vinogradine“ čija se vrijednost izgradnje sa opremanjem procjenjuje na oko 4.milijuna kuna. Za oba reciklažna dvorišta izrađeni su projekti te se uskoro nadamo ishođenju građevinskih dozvola. Nakon toga slijedi apliciranje ovih projekata prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a do kraja 2016. god. realno je očekivati i početak gradnje RD-a. Na reciklažna dvorišta građani će moći dovesti i odložiti tridesetak različitih vrsta otpada.Planirano je sufinanciranje od strane Fonda u iznosu od 80 posto.Osim toga u planu je nabava dodatnog kamiona autosmećara vrijednosti oko 1,5 milijuna kuna kojim bi se sustav dodatno ojačao i omogućio učestaliji odvoz korisnog otpada.Nabava novog kamiona autosmećara omogućila bi učestaliji odvoz korisnog otpada iz domaćinstava koji bi se odvijao u mjesečnim ciklusima, a to je upravo ono što mnogi građani traže od nas. Također, odvoz bi se mogao odvijati radnim danima, a ne subotama kao do sada.Svi ovi projekti kandidirat će se prema FZOEU i bit će sufinancirani od strane Fonda.

TEKST: Sanja Pok    FOTO: S. Pok

Slavonski © - 2014 - 2020 sva prava pridržana
hosting : Plus hosting web : exdizajn