GRAD POŽEGA – Održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege

Datum objave: 26. 5. 2023. | Kategorija: Društvo

POŽEGA – Na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Požege, održanoj 25. svibnja 2023. godine, vijećnici su odlučivali o 10 točaka dnevnog reda.

Većinom glasova usvojeno je Izvješće o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine. Također, većinom glasova usvojen je i Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2022. godinu. Većinom glasova usvojeno je i Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2022. godinu, kao i Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. Usvojeno je i Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2022. godinu, o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2022. godinu, te o realizaciji Programa javnih potreba u sportu, socijalnoj skrbi, turizmu.

Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje Odmarališta u Baškoj Trgovačkom društvu Auretis PoURETIS POŽEGA d.o.o. agenciji za umjetnost, rekreaciju, edukaciju, turizam i sport.

Većinom glasova usvojen je Prijedlog Odluke o prihvaćanju na dar prava vlasništva nekretnine k.č.br. 1997, u k.o. Požega, odnosno Gradske tržnice. Odluka o prihvaćanju darovanja prava vlasništva nekretnine u svrhu je realizacije projekta „Rekonstrukcija Trga Svetog Trojstva u Požegi“. U sklopu projektnih aktivnosti,Grad Požega treba biti upisan kao nositelj prava vlasništva ove nekretnine, jer je nužno da zbog buduće provedbe projekta predmetna katastarska čestica kao i katastarska čestica k.č.br. 2674, koja u naravi predstavlja samu plohu Trg Svetog Trojstva, budu jedna čestica i jedinstvena cjelina. Gradsko vijeće većinom glasova usvojilo je i Prijedlog Odluke o prihvaćanju na dar prava vlasništva nekretnina označenih kao k.č.br. 479 i k.č.br. 476/1, u k.o. Požega. Odluka se donosi za potrebe Grada Požege i u svrhu realizacije projekta izgradnje atletskog stadiona pa je nužno da ove površine budu jedna katastarska čestica i jedinstvena cjelina.

Većinom glasova usvojen je i Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine k.č.br. 4485, u k.o. Požega. Grad Požega vlasnik je nekretnine označene kao k.č.br. 4485, opisane kao Industrijska, livada, ukupne površine 2867 m2. Nekretnina u naravi predstavlja neuređeno zapušteno građevinsko zemljište djelomično obraslo šikarom, a prema Elaboratu o procijeni tržišne vrijednosti vrijedi 45.500,00 eura. Prodaja predmetne nekretnine će se provesti putem javnog natječaja sukladno Odluci o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Požege.

TEKST: S. P.                          FOTO: S. Pok

Slavonski © 2013 - 2023 sva prava pridržana
hosting : Plus hosting web : exdizajn